Všeobecné podmienky

Podmienky nákupu v internetovom obchode cukrarenbarcelona.sk (obchodné podmienky).

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
Tieto podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcich v obchodných vzťahoch uzatvorených prostredníctvom systému elektronického predaja.
* Predávajúcim sa rozumie 
Cafe Barcelona cukráreň, 29. augusta 11/c, 811 09 Bratislava, +421 917 335 742, +421 905 54 54 96, cafebarcelonaba@gmail.com, zodp. osoba: Branislav Bučko.

* Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, zaregistrovaná v internetovom obchode, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku predávajúcemu. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

* Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, spracovaný systémom internetového obchodu, ktorý obsahuje informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky internetového obchodu a cenu tohto tovaru.

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy
Objednávky prijaté prostredníctvom internetového obchodu www.cukrarenbarcelona.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými a reklamačnými podmienkami. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii alebo pri realizácii objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.

3. Dodacie podmienky
Predávajúci sa zaväzuje:
- Dodať kupujúcemu objednaný druh tovaru a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
- Pripraviť kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
- Pri objednávke viacerých produktov pripraviť tovar naraz, avšak ak na niektorý z výrobkov je dlhšia doba dodania, termín a spôsob expedície tovaru bude osobitne dojednaný medzi kupujúcim a predávajúcim.

Predávajúci nezodpovedá za:
- Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných prekážok (ak sa takáto skutočnosť vyskytne, bude kupujúci ihneď kontaktovaný a bude navrhnuté dostupné riešenia).

Kupujúci sa zaväzuje:
Objednaný tovar prevziať a skontrolovať. Zaplatiť za tovar v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. 

4. Dodacie lehoty
Dodávky objednaných zákuskov a tort budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované najneskôr do 7 dní. 

Dátum dodania je potrebné napísať pri objednávke do príslušného poľa.

5. Náklady na dodanie tovaru a platobné podmienky
Kupujúci 
má možnosť vyzdvihnúť si zákusky a torty iba osobne v prevádzke Cafe Barcelona cukráreň, 29. augusta 11/c, 811 09 Bratislava.

6. Ceny tovaru
Ceny uvedené v internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru.

7. Platobné podmienky

Zákazník za tovar zaplatí plnú sumu pri preberaní zákuskov a toriet. 

8. Záručná doba

Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia. Pri spotrebnom tovare je dátum spotreby uvedený na obale výrobku. 

9. Reklamačný poriadok

  • Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
  • Predajca sa riadi zákonom zákon č. 40/1964 Z.z. (Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov), v ktorom je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená minimálne na 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy a plynie odo dňa prevzatia tovaru oprávnenou osobou.
  • V prípade doručenia poškodeného tovaru môže kupujúci dožadovať novej objednávky, alebo žiadať vrátenie peňazí.
  • Kupujúci má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 dní od dátumu doručenia. V takomto prípade je kupujúci povinný poslať tovar nepoškodený a nepoužitý predajcovi spolu s kompletnou dokumentáciou a dokladmi prostredníctvom zásielkovej služby, alebo osobne. Náklady na vrátenie tovaru znáša výhradne kupujúci.
  • Cukráreň Barcelona. nepreberá zodpovednosť za možné poškodenia tovaru počas vracania tovaru prostredníctvom prepravnej služby.
  • Pri splnení podmienok na vrátenie tovaru bude zákazníkovi vyplatená plná suma za tovar, ktorú uhradil za tovar. Poštovné a balné sa nevracia. V prípade dohody o výmene tovaru v rovnakej, alebo podobnej hodnote sa zákazníkovi doprava neúčtuje.
  • Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho prostredníctvom stránky www.cukrarenbarcelona.sk. Reklamáciu je možné poslať v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailu. O procese reklamácie bude zákazník informovaný predávajúcim.
  • Na vybavenie reklamácie má predajca lehotu 30 dní, avšak reklamáciou sa bude predávajúci zaoberať v okamžite, a bude sa ju snažiť vybaviť v čo najkratšom možnom termíne. O výsledku reklamácie bude predajca informovať zákazníka e-mailom, prípadne telefonicky.
  • Oprávnenie na záruku zaniká v tom prípade, že k chybe na tovare došlo mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym používaním výrobku, používaním výrobku v nevhodných podmienkach.

10. Ochrana osobných údajov

  • Predávajúci sa zaväzuje, že údaje , ktoré mu kupujúci poskytne slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie kupujúceho aj bez udania dôvodu, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.

11. Záverečné a prechodné ustanovenia

Tieto podmienky nákupu platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito podmienkami nákupu. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Podmienkami nákupu v internetovom obchode Cukrárne Barcelona." sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č.102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.